Generalforsamlingen tirsdag, den 7. november 2017 kl. 19,30.

Formand Michael Schow bød deltagerne i årets generalforsamling velkommen og foreslog Thomas Jensen som dirigent.

 

1. Valg af dirigent og referent.

Thomas Jensen blev valgt som dirigent.

John Pfeiffer tager referat.

Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen indvarslet korrekt i henhold til vedtægter og

efterfølgende generalforsamlingsbeslutninger.

 

2. Formandens beretning.

Formand Michal Schow fremlagde beretning. Der henvises i formandsberetningen.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

 

3. Skeet & Traps beretning.

Skeet v. Ahmad Mohseni

Stævner hos AAFK:              OBS

Jysk mesterskab

Århus Grand Prix

Klubmesterskaber

Old Boys Mesterskab

7 stk. medlemsskytter har fået støtte af AAFK i 2017.

Trap v. Jørgen Pedersen.

Stævne i juni måned med 16 stk. deltagere.

Jagttegnslærerene Arnold og Preben har været på vore baner hhv. 2 og flere gange.

Mange arrangementer og polterabender i 2017, godt for klubkassen.

 

4. Kassererens beretning.

Kasserer Emil Lykke gennemgik regnskabets hovedtal.

Spørgsmål til posterne ”kontingent andre foreninger” konto 5100 og ”dankort terminal” konto 4800 blev besvaret på behørigt vis.

 

5. Indkomne forslag.

Peter Sørensen: forslag om net mellem Skeet-banerne.
Igangsættes i 2018 tidligst når frosten er af jorden.

Peter Sørensen: forslag om at B-medlemskaber (supplement til dagskort).
Model overvejes af bestyrelsen i 2018.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Michael Schow og Henry Vester blev genvalgt.

Ahmad Mohseni og Michael Hansen ønskede ikke genvalg. De blev beæret med vin for veludført AAFK-tjeneste over de seneste mange år.

Palle Gustafsson. og Christian Bech blev valgt.

 

7. Valg af suppleanter.

John Hove og Lars Bech modtog genvalg.

 

 

8. Valg af revisor.

Per Højgaard Jensen og Ahmad Mohseni blev valgt som revisorer.

 

9. Eventuelt.

Ole Nørskov spurgte til sportingbane på anlægget – status?

Formanden gav status på, at ideerne ikke er døde, men at det p.t. ikke er økonomisk ansvarligt, at implementere med nuværende skydetider og lejemålslængde (udløb 2023).

Under debatten oplyste Ole Nørskov tillige, at han (uden generalforsamlingens kendskab) havde optaget forrige generalforsamling (2016) på bånd og at han tilsvarende optog dette års generalforsamling. Der udspandt sig herefter en dialog om lovligheden herved.
Bestyrelsen har efterfølgende undersøgt dette med følgende konklusion:
(citat advokat Erik Frodelund):
”Det er lovligt at optage en samtale, som man selv er part i, uden at den anden part bliver oplyst om det. Samtalen må bruges til et lovligt formål, men det kan være en krænkelse af den andens parts privatliv at afspille samtalen for andre, medmindre der er et sagligt grundlag for det”

Bestyrelsen ser ikke positivt på denne hændelse, og henstiller til at der fremadrettet oplyses om evt. optagelse af møder, så forsamlingen har mulighed for at tage stilling til deres medvirken.

Jagtbane mulighed på trap 2-banen blev debatteret. Bestyrelsen lovede, at kikke nærmere på det i 2018.

Jørn Skøtt blev beæret med 2 fl. vin i anledningen af hans 80 års fødselsdag i 2018.

 Nye tidssvarende vedtægter evt. ved en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen kikker

på det i 2018.